Przeglądy Okresowe

Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową z dnia 20.04.2004 (Dz.U.2004.121.1263) zobowiązała operatora (właściciela) instalacji zawierającej czynnik HFC (R22) do przeprowadzania okresowej kontroli szczelności urządzeń i instalacji.

Dodatkowo, obowiązujące od 1 styczna 2015 roku Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 517/2014 taki sam obowiązek wprowadziło w stosunku do operatorów (właścicieli) urzadzeń i instalacji zawierających fluorowane gazy cieplarniane (f-gazy, "freony ekologiczne").

Częstotliwość z jaką operatorzy instalacji zawierającej czynnik HFC (R22) mają obowiązek przeprowadzać kontrolę szczelności zależy od pojemności instalacji:
pojemność instalacji ≥ 3(6) do 29 kg - raz na 12 miesięcy pojemność instalacji ≥ 30 do 299 kg - raz na 6 miesięcy pojemność instalacji ≥ 300 kg - raz na 3 miesiące

Częstotliwość z jaką operatorzy instalacji zawierających f-gazy mają obowiązek przeprowadzać kontrolę szczelności zależy od pojemności instalacji po przeliczeniu na ekwiwalent CO2
pojemność instalacji ≥ 5 ton do 50 ton ekwiwalentu CO2 - raz na 12 miesięcy pojemność instalacji ≥ 50 ton do 500 ton ekwiwalentu CO2 - raz na 6 miesięcy pojemność instalacji ≥ 500 ton ekwiwalentu CO2 - raz na 3 miesiące Sprawdzanie szczelności instalacji

Dokonujemy przeglądów okresowych urządzeń, instalacji i systemów klimatyzacyjnych oraz elementów automatyki sterującej. Usługa może być zakontraktowana długoterminowo na kolejne okresowe przeglądy w formie Umowy Serwisowej.

KM KLIMA dysponuje uprawnieniami, narzędziami i procedurami do wykonania przeglądów kontrolnych i kontroli szczelnośći.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.